Åsen Skolekorps
ÅSEN SKOLEKORPS
 • Sponsor    • HVA SKJER?    • Info    • Bilder    • Medlemmer    • Styret    • Ansatte    • Økonomikomiteen    • Uniform    • Historikk    • Kontakt oss     • Gjestebok  

 

 

   Styret
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 674 977

 

 


Vedtekter

§1 ORGANISASJON
Reithaug Skolemusikkorps stiftet 11. oktober 1965 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Trøndelag.

Organisering av musikkorpset
Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:
• En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
• Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
Musikantene skal velge 2 tillitsvalgte fra musikkorpset.
d. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av regionstyret.

§2 FORMÅL
Reithaug Skolemusikkorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. Reithaug Skolemusikkorps skal i vareta og utvikle musikalske aktiviteter i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.

§3 MEDLEMSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.
Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.
Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

3.2 Forutsetning for medlemskap
a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende
innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c. Medlemmene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd.
d. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre
musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider.
c. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. registrerte medlemstall per 31.desember Kontingenten regnes
etter korpsets

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets styre. Ingen bør slutte i løpet av et musikkorpsår.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5 Suspensjon og eksklusjon
a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret..

3.6 Hederstegn til medlemmer
a. Sølvstjerne: Tildeles for hvert nytt kalenderår man er medlem. Disse deles ut innen 17. mai.
b. Medalje: tildeles etter 3, 5, 7 og 10 års aktivt medlemskap.
c. Innsatsprisen er korpsets høyeste utmerkelse til sine medlemmer. Denne innsatsprisen gies til det korpsmedlem som har nådd aldersgrensen for medlemskap. Aldersgrensen er den hele tiden gjeldende, i følge vedtekter for korpset. Prisen deles ut etter minst 5 års medlemskap i Norges Musikkorpsforbund. Styret har ansvar for å ivareta denne utmerkelsen.

§4 ÅRSMØTET
4.1 Status
Årsmøtet er Reithaug Skolemusikkorps` høyeste myndighet

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer
Krever det.
c. Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d. Styrets årsmelding, revidert regnskap og valgkomiteens innstilling bør sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet, og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
• Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
• Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c. Følgende har tale - og forslagsrett:
• Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
d. Følgende har talerett:
• Representanter fra NMF
• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
5. Valg av møteledelse
6. Valg av møtesekretærer
7. Valg av protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
e. Valg:
Leder for ett år, velges inn i styret for 2 år.
Nestleder for 2 år.
Kasserer for 2 år.
Sekretær for 2 år.
Korpsleder for 2 år.
Materialforvalter for 2 år.
Noteforvalter for 2 år.
Leder for økonomikomiteen for 2 år.
Styremedlem for økonomikomiteen for 2 år.
Styremedlem for økonomikomiteen for 2 år.
Styremedlem for økonomikomiteen for 2 år.
2 revisorer for ett år.
3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.
Delegat til regionting i NMF Trøndelag
De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§ 5. STYRET
5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og korpsleder.
5.2 Fullmakter
a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner musikkorpset. Styret kan meddele prokura.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.
c. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et
styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
d. Styrevedtak skal protokollføres. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§6. KOMITEER
6.1 Revisjon
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4. e

§7. UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall.
b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende
konto. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal
overføres til fond for barn og ungdom på Åsen Barne- og Ungdomsskole dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 15 år. Ved reorganisering av korpset kan hele fondet taes i bruk.
d. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§9 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.
IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 30. mai 2005
Endring i vedtekter gjort 7. november 2008.
Endring i vedtekter gjort 2. juni 2010.

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Åsen Skolekorps, Postboks 26, 7631 Åsen